Úvod

 Evropská unie - Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost

 

Image

 

Informace o projektu:

1. Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0.0/16_132/0006831

Název projektu: Dětská skupina Myška

2. Popis projektu 

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Těšínská 42/96, 710 00 Slezská Ostrava

Kapacita zařízení: 8 dětí

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s dětmi

 

Číslo a název výzvy: 03_16_132 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost (dále jen "OPZ")

Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo a název tématického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce